Cím: 1221 Budapest Anna u. 10.
Email: kapcsolat@szocszolg22.hu | vezeto@szocszolg22.hu
Tel.: 06-1-226-0179, Tel/Fax: 229-2358
Szociális Szolgálat
Szociális Szolgálat
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA
Fogyatékosokat támogató csoport

A fogyatékos személy saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellet a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Feladatai:

 • a kerületben élő – mozgás-, hallás-, értelmi- és látássérült, a nekik járó ellátásokhoz, juttatásokhoz való hozzáférés elősegítése, életvitelükben hátrányt okozó akadályok leküzdésében való segítés, esélyegyenlőségüket elősegítő intézkedések megvalósítása.
 • személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése, amely segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez (például alapvető gondozási feladatok ellátása);
 • vészhelyzetek kialakításának megelőzése, annak elhárítása, otthoni felügyelet ellátása;
 • segítségnyújtás a higiénia megtartásában;
 • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében;
 • információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, problémák megoldásának segítése;
 • szállító szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezése;
 • segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékos ember én-tudatának megerősítése;
 • információs hálózat működtetése;
 • érdekképviseleti szervezetekkel kapcsolattartás;
 • segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása;
 • gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése;
 • a közösségi, a kulturális és a szabadidős programokban való egyenjogú részvétel elősegítése;
 • a társadalmi integráció elősegítése;
 • jelnyelvi tolmács elérhetőségének biztosítása;
 • a fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékossága jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.

Személyi segítő szolgálat:

A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik.

A Támogató Szolgálat Vezetője és a személyi segítők a fogyatékos személlyel, vagy a hozzátartozójával, törvényes képviselőjével közösen a fogyatékos személy állapotának és igényeinek megfelelően állapítják meg az ellátás módját, tartalmát.

A személyi segítő a feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségletei biztosítottak legyenek.

Fizikai ellátás
Célja alétfontosságú személyi szükségletek kielégítése.
A fogyatékkal élő emberek saját otthonukban megnyugtató módon egyedül csak akkor maradhatnak, ha biztosítjuk számukra a megfelelő életfeltételeket illetve a szükséges felügyeletet.
Mentális gondozás célja
 • A fogyatékkal élő emberek személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek megfelelő gondozása,
 • segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban,
 • a krízishelyzet kialakulásának megelőzése,
 • az izoláció veszélyének elkerülése.
Egészségügyi ellátás
 • Betegség esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos utasítása alapján gyógyszeradagolás,
 • az ellátott látásának, hallásának, stb. állapotának figyelemmel kísérése, romlásuk esetén a szakorvosi vizsgálatok megszervezés,
 • az ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres tanácsadással.
Tanácsadás, információs szolgálat
A fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltat a rendelkezésre álló és folyamatosan frissített és bővített adatbázisból. Amennyiben a szolgálatnak nem áll módjában információt szolgáltatni, úgy az ügyfél részére az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít. Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez, pl.: fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése stb.

Szállító szolgálat:

Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében áll a fogyatékkal élők szolgálatában.


A szolgáltatás igénybevételének módja:

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes képviselője kérelmére történik. A Kérelem benyújtása az intézmény vezetőjénél történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen a Kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő.


Mindkét szolgáltatás térítési díj ellenében vehető igénybe.


A szolgáltatás igényelhető:

1222 Budapest, Köd u. 2-4.
Bőcs Tímea
06-1/229-2383
06-20/984-1422
ftcs@szocszolg22.hu
H – P: 8.00-16.00